0
SEPETİM Ürün

Kişisel Verilerin Korunması

Olgarlar Spor Malz. Tur. İlan Rekl. Ajan. Yay. ve Tic. A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi


Kişisel Veri Tanımı ve Veri Sorumlusunun Kimliği, Verilerin Toplanma Yöntemi

- 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında kişisel veri kimliği belirli veya

belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veridir. Olgarlar bünyesinde iş ilişkisi içinde olan

personelimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız dışında siz müşterilerimizin de kişisel

verilerini toplamaktayız. Olgarlar Spor Malz. Tur. İlan Rekl. Ajan. Yay. ve Tic. A.Ş. (SPX, VAULT…)

veri sorumlusu sıfatıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle bu aydınlatma metninde

ifade edilen amaçlar doğrultusunda kişisel veri işlemektedir. Kimlerin Kişisel Verilerini

Toplarız?

Veri Toplama, Veri İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

- Olgarlar bünyesinde bulunan markaların (SPX, VAULT) ticari faaliyet süreçlerinin

yürütülebilmesi adına siz müşterilerimizin ad, soyad, e-posta adres, telefon, adresi, kullanıcı

adı, şifre, alışveriş geçmişi, alışveriş deneyiminize ilişkin yazışmalar, sipariş bilgileri, ürün

iade/değişim/tadilat bilgileri, Tarayıcı ayarlarınızdan onay vermeniz halinde çerez kayıtları,

mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde CCTV görsel kayıt bilgisi, müşteri hizmetleri hattımızı

aramız halinde call center ses kayıtları aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

- Şirketimizin Toptan ve perakende ticarette ve faaliyet gösterdiği alanlarda ticari

faaliyetlerinin yürütülmesi, mağazalarda veya elektronik platformlarda mal ve hizmet

alışverişlerinin yürütülmesi ve planlanması, Mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama yapılması,

Olgarlar’ın sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Olgarlar ile ticari

ilişkiye giren kişilerle ile beraber hakların korunması amaçları ile veri işlenmektedir.

- Veri işleme otomatik (bilgisayarlara kayıt, internet sitesi, dijital uygulamalara kayıt,internet

sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile vs) yöntemlerle ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle

(matbu bir fişin doldurulması, yazılı bir taahhütnamenin, sözleşmenin doldurulması gibi)

yapılmaktadır.

- Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin satış sözleşmesi kapsamında tarafımıza

ilettikleri verilerle, fatura, fiş gibi ifa edimini ispatlayıcı belgeleri üretiriz. Bu kapsamda

müşterilerimizin ad soyad, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği semte ilişkinbeyanları talep edilir.

- Müşterilerimizin iade, ayıplı ürün gibi satış sözleşmesi temelli taleplerinin yerine

getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız. Müşterilerimizden bu yöndeki talepleri

için yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bir iade formu doldurmalarını talep ederiz.

- İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel verilerini mesafeli satış

sözleşmesinin kurulması, alışverişin tamamlanması, sipariş edilen ürünün müşterimize

zamanında ve tam bir şekilde ulaştırılması için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans

kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile

paylaşırız.

- Müşterilerimizin mağazalarımızdan veya internet mağazamızdan alışveriş yapan

müşterilerimizin, yaş, cinsiyet ve tercih ettiği ürüne ilişkin bilgileri, müşterilerimize daha iyi

hizmet verebilmek, faaliyet gösterdiğimiz pazarda trendi belirlemek için yaptığımız satış

analizlerimizde ve çeşitli istatistiki çalışmalarımızda veri olarak kullanılır. Bu istatistiki

çalışmalar şirketin ilgili birim yöneticileri tarafından genel satış raporu olarak görüntülenir.

Yetkili olmayan personelin müşteri verilerine erişimi bulunmamaktadır.

- Olgarlar olarak kurmuş olduğumuz SPX – EXTREME Card programı, SPX Mobil uygulaması,

SPX web sitesi üyeliği çerçevesinde üyelik sözleşmesi imzalayan üyelerimizin kişisel verilerini

üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz. Müşterilerimiz dahil oldukları

müşteri programlarında sözleşme hükümlerini kabul ederek programa dahil olurlar. Bu

kapsamda her bir üyemizin puan bilgilerini saklarız. Üyelerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz

ederek üyelik sözleşmesi ile bize aktarmış olduğu iletişim aracına Olgarlar bünyesinde yer alan

SPX, VAULT.. markalarında gerçekleştirdiğimiz kendisine uygun kampanyalarımız- dan

haberdar ederiz. Üyelerimizin alışverişe ilişkin verilerinden kişisel bilgi içermeyen satış

analizleri ve istatistiki veriler üretiriz.

- Olgarlar olarak rıza göstermeniz durumunda Olgarlar bünyesinde yer alan markalara yönelik

güncel kampanyalar- dan haberdar olmanız ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz için

belirttiğiniz iletişim adresine ticari iletiler göndeririz. Bu ticari iletilerin size ulaşması için

anlaşmalı olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçi üçüncü kişi firmalara

iletişim adresinizi teslim ederiz.

6698 sayılı Kanun kapsamında yukarıda anlattığımız veri işleme faaliyetlerimiz aşağıdaki veri

işleme hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

• (1) Açık Rıza

• (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın

kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

• a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

• c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Güvenliği

- Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile

paylaşmamaktadır. Toplanan veriler Olgarlar bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya

Olgarlar’ınanlaşma lıolduğu yurt içinde veya yurt dışında mukim veri saklama hizmeti veren

çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

gerekli olduğu ölçüde ve 6698 sayılı Kanun’un m.8 ve m. 9 hükümlerine riayet edilerek yapılır.

Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı Olgarlar içinde faaliyet gösteren

yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. Olgarlar personeli kişisel veri işleme

işleme amaçlarına dahil olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez.

Verilerin Aktarılması

- İlgili kişinin kişisel verileri,

- Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ( mahkemeler, tüketici hakem

heyetleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasında yetkili idari makamlar,

vs)

- Üyenin tercih ettiği hizmetin, yapmış olduğu alışverişin yerine getirilmesi için yurt içinde veya

yurt dışında yerleşik tedarikçilere ( kargo firmalarına, altyapı hizmet sağlayıcılarına)

- Üyenin kendisine Pazarlama iletisi gönderilmesine onay verdiği durumlarda ileti gönderim

hizmeti sağlayan tedarikçilere, mevzuat gereği ilgili kişilerin izinlerinin aktarılması gereken İleti

Yönetim Sisteminden sorumlu tüzel kişiliğe Olgarlar’ın yasal yükümlülükleri uyarınca denetime

yetkili kişi ve kuruluşlara ( bağımsız denetçiler) aktarılacaktır.

Olgarlar’ın güncel olarak çalıştığı tedarikçi firmalar aşağıdaki gibidir.

- Site altyapısı ve sunucu hizmetleri: Akinon ( bu tedarikçiye aktarılan veriler Amazon Web

Service’e ait yurt dışında ( Almanya) bulunan veri merkezlerinde saklanmaktadır.

- E-posta gönderimi ve hedefli pazarlama çalışmaları hizmeti veren PersonaClick

- Sms gönderim hizmeti, Turatel

- Elektronik ticari ileti izinlerinin saklanması ve yönetilmesi İYS Aş.

- Hedefli pazarlama, kişiselleştirmeçalışmaları ve wep push gönderimleri hizmeti verilen

PersonaClick

- Gönderi taşıma ve teslimat,UPS Kargo

İlgili Kişinin Hakları

- Olgarlar veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin

mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

- Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizim

silinmesini veya yok edilmesini isteme

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme Olgarlar bunlar ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza

tam bir uyum içinde davranır.

- Veri öznesi (ilgili kişi) Olgarlar da kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden Olgarlar’ın

info@spx.com.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirimde bulunabilir veya Veri öznesi (

ilgili kişi) kendi kayıtlı elektronik posta adresinden Olgarlar’ın kayıtlı elektronik posta adresine

( olgarlar@hs03.kep.tr, www.hs03.kep.tr ) elektronik posta ile başvurabilir veya Veri Öznesi

elektronik imzalı bir belge ile Olgarların burada belirtilen mail adreslerine bir bildirimde

bulunabilir. Veri öznesi bu yolların haricinde Olgarların Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi No: 30

Beşiktaş / İstanbul, adresine yazılı bir dilekçe ile başvurabilir. Yazılı başvurularda imza

bulunmalıdır. Veri öznesi hangi başvuru metodunu kullanırsa kullansın, konu belirterek ve

Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında TC Kimlik numarası,

iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, cep telefonu bilgisi), Tebligata elverişli adres

bildirerek başvuru yöneltmelidir. Yapılacak başvurularda kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf

gibi evraklara yer verilmemelidir.

Olgarlar başvurunun kendisine iletilmesini takiben 30 ( Otuz) gün içinde başvuruyu başvuru

metoduna uygun bir şekilde yanıtlar. Yazılı cevap verilmesi gereken veya yazılı cevap talep

edilen başvurularda 10 ( on) sayfaya kadar bir ücret talep edilmez. On sayfayı aşan başvuru

cevaplarında sayfa başına 1 TL ücret talep edilebilir

x Spx Uzman Eşliğinde Mağaza Deneyimi